Đêm nằm héo ruột khô gan,
Trông cho gặp mặt bạn vàng kẻo thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001