Đêm nằm héo ruột khô gan,
Trông cho gặp mặt bạn vàng kẻo thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]