Đêm nằm giấc ngủ không an,
Trách con dế nhủi kêu vang ngoài thành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001