Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)