Đêm năm canh trời thanh bể lặng,
Bỗng đâu rày gặp đặng phượng loan.
Trông sao thiếp lại gặp chàng,
Đón đưa lời nói, kẻo lỡ làng duyên em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001