Đêm năm canh trông nam tưởng bắc,
Ngày sáu khắc rục rũ không đặng một tiếng cười,
Bởi vì sa lời ăn tiếng nói với người khi xưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001