Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
Ngày sáu khắc trông quế nhớ trầm
Nào ai nhắc tới tri âm
Ruột em đau từng chặng, gan em bầm từng khi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001