Đêm năm canh trông nam nhớ bắc,
Ngày sáu khắc trông quế nhớ trầm.
Nào ai nhắc tới tri âm,
Ruột em đau từng chặng, gan em bầm từng khi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001