Đêm năm canh than vắn thở dài,
Trông trăng rồi lại nhớ người nước non.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001