Đêm năm canh thổn thức,
Ngày sáu khắc ra vào.
Bớ ai ơi!
Tôi buồn riêng về phận phòng đào lẻ loi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001