Đêm năm canh thắp đĩa dầu vừng,
Có người chạm chữ sau lưng em rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001