Đêm năm canh, ngày cũng năm canh,
Thương người tuổi trẻ tóc xanh lỡ chừng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001