Đêm năm canh mơ màng mường tượng
Ngày sáu khắc hoá tương hoá thương
Nỗi sầu này ai biết cho chăng
Xem bóng sao nhớ dạng, xem bóng trăng nhớ hình


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001