Đêm năm canh luỵ sa không ráo
Ngày sáu khắc ảo não dầm dề
Đêm nằm quạnh vắng màn the
Nhớ câu thiết yếu như nhớ lời thề ngày xưa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001