Đêm năm canh gà kia gáy thúc,
Gió nam phong thổi giục cây sầu.
Cửa đông phòng đóng xong lại mở,
Cơn chiêm bao khi tỉnh khi mê.
Nghĩa nhơn em ở tệ chưa tề,
Anh làm một bức thơ niêm gởi không biết đã về tới em chưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001