Đêm năm canh con dế kêu sầu,
Đường gia trung nội trợ anh khẩn cầu đến em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001