Đêm năm canh anh nhắc,
Ngày sáu khắc em trông.
Trông cho gặp mặt,
Anh trao chìa khoá bạc,
Mở tráp trắc lấy cây gương vàng,
Thiếp với chàng soi chung,
Hai đứa ta trò chuyện.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001