Đêm năm canh anh dựa bức rèm,
Có đèn có sách không em cũng buồn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001