Đêm năm canh anh bỏ tay qua,
Giường không chiếu lạnh, thương đà quá thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001