Đêm khuya trăng tắt, sao tàn,
Anh chơi hồi nữa bạn loan đưa về.
- Anh về để mai đi cày,
Ruộng thời lắm lác cày đay khó bừa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001