Đêm khuya trăng giọi thềm đình,
Hỏi người bạn cũ thương mình hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001