Đêm khuya trăng đã nằm nghiêng,
Vẳng nghe chó sủa trống liền điểm tư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001