Đêm khuya trông bóng vầng trăng,
Vui thay chú Cuội chị Hằng sánh duyên.
- Đêm khuya trông bóng thiềm thừ,
Khiến cho ả Chức chàng Ngưu phải lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001