Đêm khuya trông bóng vầng trăng,
Vui thay chú Cuội chị Hằng sánh duyên.
- Đêm khuya trông bóng thiềm thừ,
Khiến cho ả Chức chàng Ngưu phải lòng.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]