Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau,
Lược kia muốn tựa gương tàu được chăng?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001