Đêm khuya thanh vắng một mình,
Có ông ngư phủ biết tình mà thôi.
Thuyền xuôi lái cũng trôi xuôi,
Thương nhau ta kể những lời ái ân.


Khảo dị:
Bên sông thanh vắng một mình,
Có ông ngư phủ biết tình mà thôi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975