Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng,
Chim quyên nó đậu lầu vàng nó kêu.