Đêm khuya thắp đĩa dầu vừng,
Biết lấy ai than thở cho lưng đĩa dầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001