Đêm khuya tôi nằm tôi ngủ,
Nghe người bạn cũ than thân,
Tay lau nước mắt, chân lần ra đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001