Đêm khuya nguyệt lặn sao dời,
Chân trong guốc cửi thương người dày sương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001