Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
Nhìn trăng luống những thiết tha lòng này
Nhớ mặt anh tấc dạ chẳng khuây
Đi đâu xa cách bấy chầy bặt tin
Hay là đem dạ phụ tình
Nếu chàng dứt nghĩa thiếp liều mình cho an


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001