Đêm khuya ngồi dựa phòng loan,
Thúc tình nhớ bạn hai hàng luỵ rơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001