Đêm khuya ngồi dựa gốc bồng,
Sương sa gió lạnh chạnh lòng nhớ anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975