Đêm khuya lặng gió thanh trời,
Khuyên chàng bớt ngủ nghe lời em than.


Khảo dị:
Đêm khuya lặng gió thanh trời,
Ruột dường dao cắt vì lời mình than.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001