Đêm khuya lòng không dạ đói,
Nghe lời bạn nói đói cũng ra no.
Thôi thôi để dạ thăm dò,
Ai bắc cầu cho biết, ai đưa đò cho hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001