Đêm khuya hoài vọng đợi chờ,
Bạn loan dứt nghĩa bao giờ không hay.


Khảo dị:
Đêm khuya hoài vọng chờ ai,
Bạn lan dứt mối bao giờ không hay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001