Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi,
Bâng khuâng nhớ bạn, bồi hồi lá gan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001