Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi,
Giận người ở bạc như vôi thế này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001