Đêm khuya cưởi lạnh canh trường,
Tai nghe câu ví văn chương tài tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001