Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng,
Sương sa gió lạnh, chạnh lòng nhớ em.


Khảo dị:
Đêm khuya ngồi dựa khoang bồng,
Sương sa gió lạnh, chạnh lòng nhớ em.
Đêm khuya ngồi dựa gốc bồng,
Sương sa gió lạnh, chạnh lòng nhớ anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001