Đêm khuya anh khẩy cái tam huyền,
Huyền kêu mấy bực dạ phiền bấy nhiêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001