Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya,
Phân lời với thiếp nước mắt ròng ròng.


Khảo dị:
Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya,
Hai hàng châu luỵ phân chia ròng ròng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001