Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang,
Rèm thưa gió lọt dạ càng xót xa.
Em thương nhà anh không có đàn bà,
Phòng khi có khách ai hoà đỡ anh.
Anh cho em ghé lưng vào,
Phòng khi có khách em chào đỡ anh.
Khách vào đánh cá nấu canh,
Chanh kia muối nọ để dành chàng xơi.
Em bưng ra cái miệng em cười,
Trước được lòng khách, sau vui lòng chàng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004