Đêm hôm người chẳng biết chi,
Người như biết đến thiếp thì hổ thay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001