Đêm hôm gió rét mưa phùn,
Thuyền không động đậy, ai buồn chăng ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001