Đêm hè gió mát trăng thanh,
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài.
Nhất thương là cái hoa lài,
Nhì thương ai đó áo dài ấm thân.
Gặp người sao có một lần,
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)