Đêm anh nằm khô héo lá gan,
Thạp dầu đầy anh thắp cháy tàn bày ly.
Kể từ ngày em chịu chữ tùng quy,
Nay anh Hồ em Hán tài chi không buồn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001