Đêm đông lạnh ngắt như đồng,
Mượn ai cho mượn, mượn chồng thì không.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001