Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn,
Than thân với bóng, giải phiền với hoa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001