Đêm đêm khêu ngọn đèn loan,
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời.
Mong chàng chẳng mấy chàng ôi!
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra.
Nhác trông lên trăng đã xế tà,
Đêm hôm khuya khoắt, con gà đã gáy sang canh.
Mong anh mà chẳng thấy anh,
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn.


Khảo dị:
Đêm đêm khêu ngọn đèn loan,
Chờ chàng quân tử hỏi han mấy lời.
Thiếp tôi mong chàng chẳng thấy chàng ôi,
Thiếp tôi chằn trọc vội dời chân ra.
Liếc trông lên ông trăng đã xế tà,
Đêm hôm khuya khoắt con gà gáy sang canh.
Thiếp tôi mong anh mà chẳng thấy anh,
Thiếp tôi buồn bã chạy quanh chạy dài.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001