Đê kia ai đắp nên cao,
Cái dải sông đào ai xẻ làm khơi.
Gạo, ngô, hoa quả, mọi mùi,
Nào ai cày cấy, nào ai vun trồng?
Bây giờ no ấm ung dung,
Biết ai nhớ kẻ có công chăng là?


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005