Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió,
Bộ nào rộng cho bằng bộ An Ba.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001