Đèo Ngang san thuỷ hữu tình,
Con chim kia lót ổ, con cá nọ mang kình, xinh đã nên xinh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001